Standpunten

 

Nederlandse handelshuizen stabiliseren volatiele aandelenbeurzen

Er worden soms vraagtekens gezet bij de maatschappelijke relevantie en de handelssnelheid van handelshuizen, die dan ook wel ‘flitshandelaren’ worden genoemd. Ook wordt er soms een onjuist verband gelegd met de flash crash van 2010. Dat vraagt om een reactie.

 
Handelssnelheid
Veel Nederlandse handelshuizen maken gebruik van snelle en geavanceerde technologie, overigens net als veel banken, brokers en asset managers. Daardoor geven zij betere prijzen af op de beurs, waardoor handelen de laatste decennia goedkoper is geworden, ten bate van kleine en grote beleggers als de pensioenfondsen. Door beurzen en handelshuizen wordt nu wel gekeken naar de ontwikkeling van de handelssnelheid in relatie tot de liquiditeitsverschaffing, maar er is nog geen helderheid of het afremmen van de snelheid ook daadwerkelijk een verbetering voor beleggers zou betekenen.

 
Focus op verschaffen van liquiditeit
De focus van de meeste Nederlandse handelshuizen ligt niet op snelheid, maar op het verstrekken van de broodnodige liquiditeit en het dempen van pieken en dalen (volatiliteit) op de Amsterdamse beurs. Zo’n dertig handelshuizen, geworteld in de 400 jaar oude Nederlandse traditie van market making, zijn continu in de markt aanwezig en geven doorlopend en onder alle omstandigheden zowel koop- als verkoopprijzen af op aandelen en andere financiële instrumenten in grotere, Small & Mid Cap en groene fondsen. Ze speculeren nadrukkelijk niet op een daling of stijging van de koersen. Pensioenfondsen en andere beleggers hebben zo altijd de zekerheid dat er een tegenpartij is, want er is meestal niet direct een andere belegger beschikbaar om te handelen. Hierdoor wordt aan belangrijke investeringsbehoeften voldaan en worden verliezen beperkt.

 
Stabliserende rol handelshuizen
Zodra Corona Italië raakte, de koersen kelderden en de volatiliteit steeg, was deze inzet extra hard nodig, ook omdat andere marktpartijen zich terugtrokken. Handelshuizen zijn volgens toezichthouder AFM belangrijk voor de nationale infrastructuur rondom de kapitaalmarkten en zorgen volgens minister Hoekstra van Financiën voor minder volatiliteit op de markten. Gedurende een crisis helpen ze schokken absorberen, stelde de Bank of International Settlements vast. Verschaffen van liquiditeit door handelshuizen is dus wezenlijk voor het goed functioneren van de beurs en vergelijkbaar met de rol die banken de afgelopen tijd voor de reële economie vervulden.

 
Liquiditeitsverschaffing en prijsvorming tijdens flash crash
Soms wordt gesuggereerd dat tijdens de flash crash van 2010 handelshuizen uit de markt stapten waardoor de handel opdroogde. De meeste Nederlandse handelshuizen hebben tijdens deze enkele- minuten-durende crash de handel juist niet stopgezet maar zijn doorgegaan met het verschaffen van liquiditeit en het bijdragen aan de prijsvorming. En zullen dat in de toekomst blijven doen, ook als de onzekerheid toeslaat en de volatiliteit op de financiële markten groot is.

 
Matthijs Pars, directeur van de Associatie van Nederlandse handelshuizen APT
18 juni 2020

 

 

 

 

 

Dutch trading firms stabilize volatile markets

 
Sometimes questions are raised on the social relevance and the speed of trading of Dutch trading firms, therefore also called “flash traders”. Also an incorrect connection is sometimes made with the Flash Crash of 2010. That requires a response.

 
Speed of trading
Many Dutch trading firms use fast and advanced technology, just like many banks, brokers and asset managers. As a result, they offer better prices on the stock exchange, which has made trading cheaper in recent decades, for the benefit of small and large investors such as pension funds. Stock markets and trading firms are now looking at the development of the trading speed in relation to the provision of liquidity, but there is still no clarity whether slowing down the speed would actually mean an improvement for investors.

 
Focus on liquidity provision
The focus of most Dutch trading firms is not on speed, but on providing much-needed liquidity and damping peaks and troughs (volatility) on the Amsterdam stock exchange. About thirty trading firms, rooted in the 400-year-old Dutch tradition of market making, are continuously present in the market and continuously and in all circumstances issue both buy and sell prices on shares and other financial instruments in larger, Small & Mid Cap and green funds. They expressly do not speculate on a fall or rise in prices. In this way, pension funds and other investors always have the certainty that there is a counterparty, because there is usually no other investor immediately available to trade. This fulfills important investment needs and limits losses.

 

Stablizing role trading firms
As soon as Corona hit Italy, prices plummeted and volatility rose, this effort was particularly necessary, also because other market parties withdrew. Trading firms are, according to regulator AFM, important for the national infrastructure surrounding the capital markets and, according to Minister Hoekstra of Finance, they ensure less volatility in the markets. They help absorb shocks during a crisis, the Bank of International Settlements noted. Providing liquidity by trading firms is essential for the proper functioning of the stock exchange and comparable to the role that banks have played for the real economy in recent times.

 
Liquidity provision and price formation during Flash Crash
Sometimes it is suggested that trading firms left the market en masse during 2010 Flash Crash, causing the trade to dry up. Most Dutch trading firms have not stopped trading during this few-minute crash, but have continued to provide liquidity and contribute to price formation. And will continue to do so in the future, even if uncertainty strikes and volatility in the market is high.

 
Matthijs Pars is director of the Association of Dutch trading firms APT
18 June 2020